Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

SÚČASNOSŤ ŠKOLYVäčšia miera slobody v riadení i rozhodovaní, to je výrazná zmena, ktorou naša škola prešla oproti minulosti. Uvedená skutočnosť priniesla so sebou aj väčšiu mieru zodpovednosti pri riešení nových problémov či už právnych, pedagogických, ekonomických alebo sociálnych. Úspešnosť riadenia vedenie školy vidí v efektívnej, účelnej a premyslenej organizácii života v škole, ale aj vo výchovno-vzdelávacej práci. Že sa nám to darí, o tom svedčí ocenenie pani riaditeľky školy v r. 2008 PaedDr. Evy Pillárovej Ďakovným listom Ministerstva školstva.

Dostať sa do povedomia širokej rodičovskej verejnosti znamenalo pre nás obohatiť našu ponuku o čosi nové, netradičné. Zapájame sa do mnohých projektov - Veda v akcii, Kalendárium, Enviro 2012, eTwinning, Notebook pre každého žiaka, Zdravie pre všetkých, Otvorená škola, Enviro 2009, Po stopách Mendelejeva, Detský čin roka. Od r. 2008-2011 to bol projekt Premena tradičnej školy na modernú. Tento projekt bol zameraný na využívanie inovatívnych foriem a metód s využitím moderných didaktických prostriedkov. V rámci projektu Comenius sme prijali francúzskeho učiteľa, lektora cudzieho jazyka, ktorý sa aktívne zúčastňuje na vyučovacom procese a tým sa zlepšujú komunikačné schopnosti žiakov. Projekty zaručujú nielen zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania, ale aj nákup učebných pomôcok pre našich žiakov.

Úspechy našich žiakov sa prejavujú nielen na okresných, krajských, ale aj na celoslovenských súťažiach. V šk. roku 2009/10 naša žiačka Ľubomíra Brunová obsadila 2.miesto na celoslovenskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka, v šk. r. 2010/11 žiačka Viktória Veľková obsadila 2.miesto na celoslovenskom kole v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko, Erik Jasaň sa zúčastnil celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína a žiak Radoslav Čuha na Olympiáde z francúzskeho jazyka obsadil na celoslovenskom kole 1.miesto, v šk. r. 2011/12 Oliver Hasaj a Viktória Veľková sa zúčastnili celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína, v šk. r. 2012/13 Oliver Hasaj obsadil 1.miesto na celoslovenskom kole súťaže Šaliansky Maťko, prijal ocenenie od prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Žiačka Viktória Veľková sa prebojovala do celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína.

Mohli by sme byť spokojní. Ale nie sme. Pozitívne hodnotenie našej práce na verejnosti nás zaväzuje. Pocit spokojnosti pre nás znamená dávať ešte viac. Viac tým, ktorí sa stali zmyslom našej práce - našim žiakom. Práve im slúžia moderne vybavené počítačové učebne či špičkové jazykové laboratórium. Výučba viacerých cudzích jazykov je už samozrejmosťou. Od roku 2011 sa otvorila Jazyková škola pri ZŠ Staničná. Na tejto škole študujú nielen žiaci našej školy, ale aj rodičia či učitelia. A práve znalosť cudzích jazykov a overovanie schopnosti žiakov využiť ich v komunikácii, im otvárajú možnosti navštíviť krajiny, ktorým sa v danom jazyku hovorí. Žiaci našej školy absolvovali nejeden jazykový pobyt v krajinách, kde sa hovorí po francúzsky a anglicky. Mnohí mali možnosť navštíviť mesto snov nejedného z nás - Paríž. Alebo v rámci projektu Sokrates krajiny zapojené do projektu. Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú medzinárodného jazykového tábora vo Velence.

Ale nielen vyučovanie cudzích jazykov je jednou z hlavných priorít školy. Vedenie školy podporuje všetky moderné a tvorivé metódy v práci so žiakmi, a to nielen vo vedomostnej oblasti, ale dáva dostatočný priestor pre rozvoj všetkých záujmov a aktivít našich žiakov. Od 1.9.2008 je na našej škole zriadené Centrum voľného času, ktoré ponúka možnosť žiakom rozvíjať ich schopnosti, vedomostnú úroveň, ale aj zdravý rast a vývin v prírodovedných, športových a iných záujmových krúžkoch. Náležitú pozornosť venujeme aj športovému vyžitiu sa žiakov. Šport mal a vždy má na našej škole zelenú. Žiaci sa zapájajú do kolektívnych, ale aj individuálnych športov. V tejto oblasti využívame skúsenosti odborníkov- trénerov najmä futbalu, florbalu, gymnastiky a tenisu. V školskom roku 2011/12 sme otvorili multifunkčné ihrisko, ktoré naši žiaci využívajú na hodinách telesnej výchovy či na športových krúžkoch.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je i spolupráca s rodičovskou verejnosťou. O tom, že nám veľmi záleží na ich názoroch svedčí skutočnosť, že najmenej dvakrát do roka majú možnosť v rámci Dní otvorených dverí navštíviť priestory školy a vyskúšať si na vlastnej koži, ako taký deň v škole prebieha. A majú možnosť vidieť všetko. Od tried, cez odborné učebne, telocvičňu, školský klub detí, školskú jedáleň... V tieto dni/ ale nielen vtedy/ sú pre nich otvorené dvere do riaditeľne, kde im pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová ochotne odpovie na ich otázky.

No nielen rodičia majú možnosť podieľať sa na celkovom chode školy. Túto možnosť majú aj členovia žiackeho parlamentu, ktorých činnosť vysoko oceňuje nielen vedenie školy, ale aj primátor mesta Košíc, ktorý ich v školskom roku 2006/2007 vyhodnotil ako najlepší žiacky parlament spomedzi všetkých košických škôl. Určite by sme mohli uvádzať množstvo zaujímavých podujatí, ktoré každoročne organizujeme pre žiakov a rodičov. Vianočné akadémie, akadémie ku Dňu matiek, besedy so spisovateľmi, návšteva divadelných predstavení, organizovanie rôznych exkurzií a množstvo akcií sú zdokumentované na webovej stránke /www.zsstanicnake.sk/ školy alebo v školskom časopis Staničiarik, mimochodom v školskom roku 2006/2007 ocenený 3. miestom v súťaži školských časopisov/alebo v triednych časopisoch Očko a Takže/, v ktorých je mnoho zaujímavých postrehov zo života našej školy. A v ničom nezaostáva ani anglický časopis Cool School, ktorý propaguje činnosť školy v anglickom jazyku.

Život na našej škole je bohatý, pestrý a lákavý. Svedčí o tom skutočnosť, že pestrá ponuka aktivít láka stále vyšší počet rodičov a ich deti. Potvrdzuje to aj počet zapísaných prváčikov, ktorých je v porovnaní s uplynulými rokmi viac. A to je najvyšším ocenením našej práce. Spokojnosť rodičov, návraty našich bývalých žiakov, celkový záujem o našu školu, to sú hlavné priority našej každodennej práce. Tomuto cieľu podriadime všetko naše úsilie a snaženie nielen dnes, ale aj v budúcnosti.
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk