Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner


Akcia KA229

Školské výmenné partnerstváŽiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Názov projektu: STEAM – Surfing The European Artistic Monuments
Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Proksová, Mgr. Dominika Schvarcingerová
E-mail: olga_zavinac_proks.sk, dominika.schvarcingerova_zavinac_zsstanicnake.sk
Partnerské školy: Colegio Publico Ocejon, Guadajara, Spain
                             Leikskólinn Bjartahlíδ, Reykjavik, Iceland
                             Arsakeio Gymnasium Patras, Greece
                             Suadiye Ortaokulu, Suadiye-Kartepe,Turkey
                             Instituto Comprensivo San Rocco Feanza, Italy
                             ZŠ Staničná 13, Košice, Slovakia

Cieľová skupina projektu: žiaci 5. a 6. ročníka
Priami účastníci projektu: 12 žiakov
Komunikačný jazyk: angličtina
Pracovné prostredie projektu: platforma eTwinning
Trvanie projektu: 01.10.2019 - 30.09.2021

STEAM - Spoznávanie európskych kultúrnych pamiatok

Projekt vznikol pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Jeho cieľom je podnietiť žiakov, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Kultúrne dedičstvo formuje našu identitu a každodenný život. Je zhmotnené v európskych mestách, prírodných krásach a archeologických lokalitách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré sme zdedili od našich predkov, príbehoch, ktoré rozprávame deťom, v jedle, ktoré si spoločne vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a s ktorými sa identifikujeme.

Heslo projektu: „Naše dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou,“

Prostredníctvom aktivít plánovaných počas projektu budú mať žiaci možnosť do väčšej miery spoznať miestne, regionálne, národné a európske historické, kultúrne a prírodné dedičstvo jednotlivých krajín, takisto im to poskytne možnosť využívať viac moderných metodológií. Budeme kombinovať poznatky, ktoré žiaci získali z predmetov ako sú: Dejepis, Dejiny kultúry, Geografia, Biológia, Prírodné vedy, cudzie jazyky, Informatika, Jazyk a Literatúra, Umenie/Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Náboženská výchova a Etická výchova, spolu s technickými nástrojmi ako: web 2.0, vzdelávacími platformami a vzdelávacími aplikáciami, za účelom poskytnúť žiakom cenné vzdelávacie prostredie, spoločensky aktívne triedy, prácu v skupinách a kooperatívne vzdelávanie, interaktívne a digitálne vyučovacie hodiny.

Žiaci budú pracovať v medzinárodných skupinách, budú hľadať viac informácii o hmotnej a nehmotnej kultúre a prírodnom dedičstve partnerských krajín priamo na mieste. Žiaci budú získavať poznatky zážitkovým učením cez vlastnú skúsenosť, pozorovanie a reflexiu ako aj aktívnym experimentovaním pričom budú využívať svojich päť zmyslov. Týmto spôsobom pomôžeme žiakom vytvoriť si prepojenie medzi virtuálnym učením a skutočným objavovaním, čím žiakom zatraktívnime vyučovací proces. Žiaci zapojení do projektu komplexnejšie spoznajú kultúrne dedičstvo národov zapojených do projektu, podobnosti a rozdiely medzi týmito národmi a budú sa cítiť viac zaangažovaní do vyučovacieho procesu.

Ciele nášho projektu:

C1: Podporiť záujem našich žiakov o kultúrne dedičstvo zapojených partnerských krajín, viesť ich k spolupráci, skúmaniu, premýšľaniu a zdieľaniu ich výskumu nielen počas trvania projektu. Zároveň u žiakov dosiahnuť, aby si viac uvedomovali európske hodnoty.

C2: Nadobudnúť a zdokonaliť si svoje digitálne zručnosti a kompetencie zhromažďovaním, triedením, spracovávaním získaných informácií a transformovaním ich do digitálnej podoby, využitím technických nástrojov ako sú napr.: web 2.0, wikies, vzdelávacích platform a vzdelávacích aplikácií.

C3: zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu tak, aby sa stali aktívnymi účastníkmi tohto procesu a to využitím aktívnejších metodológií ako sú napr. PBL (problémové vyučovanie), CLIL, ... Dosiahnuť, aby vzdelávanie bolo pre nich zábavné, zmysluplné a významné.

Aktivity:

Nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu

11. - 15. november 2019: Suadiye Ortaokulu, Suadiye-Kartepe-Kocaeli,Turkey
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk