Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ŽIACKY PARLAMENTŠtatút žiackeho parlamentu


Článok 1


Z á k l a d n é   u s t a n o v e n i a


1. Školský parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov. V parlamente sú žiaci od 5. po 9. ročník.
2. Každú triedu v školskom parlamente zastupujú dvaja žiaci z každej triedy. Pedagogického pracovníka školy - koordinátora zastupuje učiteľ druhého stupňa, ktorého do tejto funkcie menuje riaditeľka školy.
3. Sídlom žiackeho parlamentu je ZŠ Staničná 13 v Košiciach.

Článok 2


P o s l a n i e    p a r l a m e n t u


1. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní školskej a mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
2. Prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii.
3. Prijímanie opatrení pre zlepšenie všetkých činností v škole.
4. Riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania v škole aj mimo nej.
5. Podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia.
6. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzanie prvkov demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.
7. Spolupracuje s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy.
8. Spolupracuje s parlamentmi iných košických škôl.

Článok 3


O r g a n i z á c i a    č i n n o s t i    p a r l a m e n t u


1. Svojich zástupcov si žiaci v každej triede volia na jeden školský rok. 5. roč. 1 člena, 6.-9. roč. 1 – 2 členov. V prípade nespokojnosti s ich prácou, na návrh koordinátora, majú právo ich kedykoľvek odvolať a hlasovaním si zvoliť nových.
2. Zástupcu pedagogického zboru -koordinátora určuje riaditeľka školy.
3. Zástupcovia ŽP spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu parlamentu.
4. Funkčné obdobie zvolených členov je jeden školský rok.
5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľka školy.
6. Koordinátor parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.
7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
8. Parlament zasadá 2-krát za mesiac, prípadne častejšie podľa potreby. Termíny si určia členovia na svojom prvom zasadnutí.
9. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich koordinátor a predseda, ktorí vedú aj rokovanie. Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu.
10. Žiackemu parlamentu je pridelená nástenka, na ktorej sú zverejnené aktivity, bodovania, členovia a štatút ŽP. ŽP si volí dvoch nástenkárov, ktorí sa pravidelne starajú o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu.

Článok 4


R o k o v a c í    p o r i a d o k    p a r l a m e n t u


I. schôdzu vedie predseda ŽP alebo podpredseda ŽP a koordinátor
1. vedúci zasadnutia je povinný:
- zistiť uznášaniaschopnosť zasadnutia podľa prezenčnej listiny
- viesť schôdzu podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo
- rešpektovať vôľu iných zapojiť sa do diskusie

II. vedúci zasadania má právo:
- vylúčiť účastníka ŽP zo zasadnutia, ak nepatričným správaním narušuje hladký priebeh zasadnutia

III. každý účastník zasadnutia ŽP je povinný:
- dodržiavať rokovací poriadok
- zapísať sa do listiny prítomných
- správať sa tak, aby svojím správaním nenarušil hladký priebeh zasadnutia ŽP

IV. každý účastník zasadnutia ŽP má právo:
- vyjadriť svoj názor (prihlásením sa o slovo)
- zapájať sa do diskusie o prerokúvaných otázkach
- zúčastniť sa hlasovania (návrh je prijatý po uznesení nadpolovičnej väčšiny účastníkov schôdze ŽP)
- súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak

V.
- z každého zasadnutia sa urobí stručný zápis, tento bude zabezpečovať riaditeľovi školy koordinátor v spolupráci s predsedom a podpredsedom
- koordinátor ŽP priebežne na pedagogických poradách informuje ostatných vyučujúcich
- členovia ŽP sú povinní informovať žiakov triedy o ustanoveniach zo stretnutí

VI.
- predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie
na návrh ktoréhokoľvek predsedu, pedagogického pracovníka, pokiaľ
uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.

Článok 5


Z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i e


Tento štatút nadobúda platnosť dňom: 5.9.2017
Členovia ŽPpredseda: Adam Kubiš
podpredseda: Petra Valachovičová
nástenkári: Teresa Sisáková, Sarah Viktória Vašková
koordinátorka: Mgr. Katarína Šarišská, Mgr. Slavka Szemenyáková

5. A – Barbora Bujňáková, Sami Garaibeh
5. B – Bianka Škvarková, Hana Očvárová
5. C – Marek Kolesár
5. D – Judita Ligušová, Karin Ela Bačová
6. A – Simona Bolfová, Oliver Tkáč Sado
6. B – Sofia Čelinská, Stanislav Kocka
6. C – Ema Vargová, Ema Peleyová
6. D – Dominika Ďuráková, Šimon Mišek
7. A – Hugo Bačo
7. B – Veronika Šebešová, Ela Suchá
7. C – Matej Mach
7. D – Samuel Rusinko, Nina Hoppanová
8. A – Nicol Selveková, Sára Pohlová
8. B – Petra Valachovičová, Lukáš Džadžovský, Matej Benko
8. C – Sarah Viktória Vašková, Teresa Sisáková
8. D – Alexandra Kubíková, Katarína Kaňuková
9. A – Laura Čisovská, Romana Suchá
9. B – Adam Kubiš, Oliver Groma
9. D – Ela Múdra, Petra Hudáková

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk