Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Zelená škola

„O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“2017 / 2018Koordinátor: Ing. Jana Jakešová

Užšie kolégium:
Petra Hudáková 7.D
Kassia Králiková 7.D
Sandra Amrichová 7.D
Romanka Suchá 7.A
Veronika Orlovská 7.A
Radka Miškovičová 7.A
Dany Pallas 7.B
Richard Levčík 7.B

Širšie kolégium: – pedagogickí a nepedagogickí zastupcovia Kolégia
PaedDr. Eva Pillárová – riaditeľka školy
RNDr. Andrea Sedláková – učiteľka
Mgr. Daniela Cicoňová - učiteľka
Mgr. Mária Lacková – vedúca školskej jedálne
Renáta Fatulová – hospodárka školy

Naše úspechy:

CIEĽ 1:
V maximálnej miere v interiéri aj exteriéri nahradiť pitnú vodu určenú na zalievanie rastlín dažďovou vodou.
Uskutočnili sme rekonštrukciu skleníka.

CIEĽ 2:
Zvýšiť povedomie školskej komunity o dôležitosti čistej vody pre zachovanie života na Zemi.

CIEĽ 3:
Zvýšiť informovanosť školskej a širšej komunity o vodných pokladoch Slovenska.

CIEĽ 4:
Zabezpečiť informovanosť školskej komunity o aktivitách programu na našej škole, počas celého certifikačného obdobia.

Cieľ 5: Jedlá zmena
„Ako sa stravujeme“
Zmeniť aktuálne používané recepty jedál, ktoré nám chutia, na environmentálne priateľskejšie a vytvoriť týždenný jedálny lístok jedál s puncom 3E
Oboznámili sme sa s pojmami „virtuálna voda“ a „potravinové kilometre“

Výhody programu Zelená škola
o možnosť získať medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools;
o inšpiratívne metodické a informačné materiály, pracovné listy;
o vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov i žiakov;
o informačný a poradenský servis ;
o výmena skúseností s domácimi aj zahraničnými Zelenými školami;
o uznanie a zviditeľnenie školy;
o efektívna medzinárodná metodika, ktorá pomáha:
     - zlepšiť životné prostredie školy,
      - rozvíjať spoluprácu v školskej a miestnej komunite,
      - ušetriť finančné prostriedky.


Fotodokumentácia


2016 / 2017Program, pomáha žiakom a učiteľom nielen učiť sa o prírode a životnom prostredí, ale aj prakticky konať.


Po úspešnom dvojročnom certifikačnom období 2014 – 2016 a získaní vlajky a certifikátu Zelenej školy sa opäť zapájame do medzinárodného certifikačného ekoprogramu ZELENÁ ŠKOLA.

7 krokov Zelenej školy


Kolégium Zelenej školy – akčná skupina programu na škole

Koordinátor: Ing. Jana Jakešová

Užšie kolégium:
Nika Dobošová 9.B
Petra Hudáková 6.D
Emka Hudáková 9.B
Kassia Králiková 6.D
Alžbeta Papíková 9.B
Sandra Amrichová 6.D
Cyntia Kosztyouvá 9.B
Lili Belková 6.D
Mirka Oravcová 9.B
Natali Chalachanová 6.D
Kristián Palko 9.B
Romanka Suchá 6.A

Širšie kolégium: – pedagogickí a nepedagogickí zastupcovia Kolégia
PaedDr. Eva Pillárová – riaditeľka školy
RNDr. Andrea Sedláková – učiteľka
Mgr. Daniela Cicoňová - učiteľka
Mgr. Mária Lacková – vedúca školskej jedálne
Renáta Fatulová – hospodárka školy

Výberové témy:
Voda
Odpad
Energia
Doprava a ovzdušie
Zelené obstarávanie a úradovanie
Zeleň a ochrana prírody

1. Environmentálny audit – analýza vplyvu školy na životné prostredie

Cieľom auditu školy je získať prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životné prostredie.

Po úspešne vykonanom environmentálnom audite sa prioritnou témou na nasledujúce certifikačné obdobia 2016/2018 stáva:

VODA


2. Environmentálny akčný plán – vízia školy pre zníženie ekologickej stopy

Dátum schválenia: 25.1.2017

CIEĽ 1:
V maximálnej miere v interiéri aj exteriéri nahradiť pitnú vodu určenú na zalievanie rastlín dažďovou vodou.

CIEĽ 2:
Zvýšiť povedomie školskej komunity o dôležitosti čistej vody pre zachovanie života na Zemi.

CIEĽ 3:
Zvýšiť informovanosť školskej a širšej komunity o vodných pokladoch Slovenska.

CIEĽ 4:
Zabezpečiť informovanosť školskej komunity o aktivitách programu na našej škole, počas celého certifikačného obdobia.

Cieľ 5: Jedlá zmena
„Ako sa stravujeme“ Zmeniť aktuálne používané recepty jedál, ktoré nám chutia, na environmentálne priateľskejšie a vytvoriť týždenný jedálny lístok jedál s puncom 3E

1. Monitoring a hodnotenie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení
2. Pro-environmentálna výučba – environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní
3. Informovanie a spolupráca – presah pro-environmentálnych aktivít do života školy
4. Ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

2015 / 2016Kolégium Zelenej školy

Koordinátor: Ing. Jana Jakešová

Širšie kolégium:
PaedDr. Eva Pillárová – riaditeľka školy
RNDr. Viera Petnuchová - učiteľka
Renáta Fatulová – hospodárka školy

Užšie kolégium:
Alžbeta Papíková 8.B
Sophia Sára Šafárová 8.B
Dáša Belková 8.B
Sonia Sabovčíková 8.B
Nikola Dobošová 8.B
Ema Hudáková 8.B
Cyntia Kosztyouvá 8.B
Mirka Oravcová 8.B
Lea Turčaníková 8.B
Martina Suchá 8.B
Kristián Palko 8.B
Zuzana Imrichová 5.D
Petra Hudáková 5.D
Sandra Amrichová 5.D
Lili Belková 5.D
Kassia Králiková 5.D

EKOKÓDEX: 1. Vysádzame stromy a kvety 2. Bylinky pestujeme, zbierame a pijeme z nich zdravé čaje
3. V prírode len pozorujeme, ale neničíme
4. V prírode sa správame tak, aby ostala aj pre budúce generácie
5. Vytvárame a udržujeme pekné životné prostredie

Vyhodnotenie:
Pracovné listy na vyhodnotenie auditu na všetky témy boli vypracované na začiatku šk. roka 2014/2015 za pomoci vedúcej hospodárskeho úseku, školníka a vedúcej jedálne. Téma „Zeleň a ochrana prírody“ bola úplne rozpracovaná.
Bol vytvorený a schválený akčný plán.

ZISTENIA na záver:
- Rozšírili sme zeleň v interiéri školy, presádzame ju a polievame.
- Škola má skleník, ktorý sme upravili, vymenili pôdu a učíme sa pestovať rôzne plodiny a kvety.
- Na pozemku si cielene pestujeme stromy, kry a okrasné dreviny.
- Žiaci sa teoreticky aj prakticky vzdelávajú o zeleni na hodinách Prírodovedy, Biológie, Geografie, Vlastivedy, Chémie a na hodinách Sveta práce a Technike.
- Zvýšili sme počet zelene v exteriéri a interiéri.
- O zeleň sa starajú pedagógovia, deti, nepedagogickí pracovníci a rodičia, takže všetci sú zapojení do tvorby a udržiavania zelených častí školy.
- Žiaci pravidelne navštevujú ŠvP, lyžiarske zájazdy, triedne výlety, ZOO, botanickú záhradu ...

2014 / 2015Projekt Zelená Škola, do ktorého sa v šk. roku 2014/2015 zapojila aj naša škola, je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools. Týmto postojom dávame najavo, že nám záleží na prírode, životnom prostredí a na ľuďoch. Snažíme sa nájsť cestu k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole plnej tímových hráčov.

Koordinátor: Ing. Jana Jakešová, RNDr. Simona Novická
Konzultant: Mgr. Zuzana Királyová

A prečo je ochrana nášho životného prostredia taká dôležitá? Naše zaobchádzanie s prírodou a jej neobnoviteľnými zdrojmi naša Zem už nevydrží dlho. Je načase urobiť veľké zmeny a začať pomáhať so zlepšením prostredia, ktoré je naším domovom.

Pomôžte aj vy zlepšiť a skrášliť naše okolie, a informujte o tejto problematike čo najviac ľudí.

Prečo sa stať Zelenou školou?


• príležitosť zapojiť sa do procesov a realizácie zmien na škole – nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií - práve naopak, to ako bude vyzerať ich škola, majú vo vlastných rukách
• viac zážitkového a praktického vzdelávania počas vyučovania – precítenie a pochopenie javov, súvislostí na základe osobnej skúseností (vnímať – pochopiť – konať)
• viac praktických skúseností s obhajobou vlastných názorov, presadzovaním správnych vecí, komunikáciou s médiami, lokálnymi autoritami atď.
• viac času stráveného v prírode

Cieľ: Zeleň a ochrana prírody


Hlavný cieľ
Cieľom projektu Zelená škola je podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa školy, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Prehĺbiť vzťah k prírode

CIEĽ 1: Informovanosť komunity o aktivitách programu
CIEĽ 2: Zvýšiť environmentálne povedomie komunity
CIEĽ 3: Zvýšiť počet interiérovej zelenie o 5%
CIEĽ 4: Zvýšiť množstvo exteriérovej zelene o 5%

7 krokov Zelenej školy


1. Kolégium Zelenej školy - kolégium je akčná skupina programu na škole.
- Hlavnú rolu majú žiaci a študenti, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál
- rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.
2. Environmentálny audit školy - skúma vplyv školy na životné prostredie
TÉMY:
- ODPAD - vieme koľko ho vyprodukujeme, snažíme sa ho minimalizovať a triediť
- VODA - aktívne ju chránime a šetríme
- ENERGIA – aj malé a postupné zavádzanie úspory má veľký význam
- DOPRAVA A OVZDUŠIE - vytvárame podmienky pre bezpečnú a alternatívnu dopravu žiakov do školy
- ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE - nakupujeme s ohľadom na životné prostredie a zdravie celej školskej komunity
- ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY - zazeleňujeme interiér a exteriér školy a nezabúdame na aktívnu ochranu prírody
3. Environmentálny akčný plán - vízia školy pre zníženie ekologickej stopy
4. Monitoring a hodnotenie - priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení
5. Environmentálny školský vzdelávací program - environmentálna výučba vzdelávanie vo vyučovaní
6. Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity - presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia
7. Eko-kódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

Kolégium Zelenej školy
Širšie kolégium: :
PaedDr. Eva Pillárová – riaditeľka školy
RNDr. Viera Petnuchová - učiteľka
Renáta Fatulová – hospodárka školy
Mgr. Mária Lacková – vedúca šk. jedálne

Užšie kolégium:
Daniela Dobrovičová 8.B
Alexandra Kišová 8.B
Martina Krišová 8.B
Alžbeta Papíková 7.B
Sophia Sára Šafárová 7.B
Dáša Belková 7.B
Sonia Sabovčíková 7.B
Nikola Dobošová 7.B
Samuel Moňok 7.B
Kristián Palko 7.B
Dávid Suchý 7.B

Environmentálny akčný plán: ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY:
P L Á N

Fotodokumentácia

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk