Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Naša škola - studnica zdraviaZákladná škola Staničná 13 v Košiciach je školou so 55 ročnou tradíciou, ktorej súčasnosť je v znamení orientácie žiakov na jazyky, informačno-komunikačné technológie a šport. Škola poskytuje v 32 kmeňových a 7 odborných učebniach priestor pre kvalitné vzdelávanie 807 žiakom. Výchovno-vzdelávací proces ako aj bohatá mimoškolská činnosť sú zabezpečované 60 členným pedagogickým kolektívom.
V auguste 2000 bola naša ZŠ zaradená do Národnej siete škôl podporujúcej zdravie a bol jej udelený certifikát MŠ SR a MZ SR. Náš projekt školy podporujúcej zdravie je zameraný na 3 ciele:
• humanizácia vzťahov celej komunity našej školy
• ochrana zdravia
• ochrana a tvorba životného prostredia
Zahŕňa v sebe aktivity zamerané na prevenciu ochrany zdravia, zdravý životný štýl, environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, prevenciu drogových závislostí a duševné zdravie.
Svoje aktivity máme zamerané hlavne na:
• rozhlasové relácie
• nástenné informácie na chodbách (i v triedach)
• besedy a prednášky s odborníkmi
• tvorbu jedálneho lístka v súlade so zásadami racionálnej výživy
• revitalizáciu školského parku
• spoluprácu s nadáciou SOSNA, s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Centrom voľného času, organizáciou Dentalalarm, psychologickou poradňou, odbornými lekármi, policajným zborom.

Náš projekt „Naša škola – studnica zdravia“ sme zamerali na to, aby všetci, ktorí našu školu navštevujú, mali možnosť naďalej aktívne posilňovať svoje fyzické a psychické zdravie. Viedol nás k tomu fakt, že z roka na rok pribúda počet žiakov s úrazmi končatín (zlomeniny a vyvrtnutia), obezitou, nízkou fyzickou zdatnosťou, či chybným držaním tela. Aj pre pedagogické povolanie je charakteristické, že učitelia majú málo pohybu, sú často psychicky veľmi zaťažení. Pohyb, posilňovanie svalového skeletu a cvičenie napomáha okrem iného tiež podporovať správne držanie tela a napomáha v prevencii a v boji proti osteoporóze. Ako prevencia a eliminácia týchto javov a zabezpečenie ochrany života a zdravia, poslúžia aktivity zamerané na skvalitnenie psychosociálnej klímy na aktivity, ktoré plánujeme realizovať v rámci projektu. Naším hlavným cieľom tohto projektu je zníženie chorobnosti a počet vymeškaných hodín, výchova zdravej generácie detí, v rámci preventívnych programov vytváranie návykov a zdravého povedomia detí.

Naším hlavným mottom je heslo: „Zdravie nie je všetko, bez zdravia je všetko nič.“


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk