Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *


Akcia KA2

Strategické partnerstvá v oblasti spolupráce v školskom vzdelávaníŽiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13 (koordinátor projektu)
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Názov projektu: Invent an ideal school through a European experience
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Lopatníková
E-mail: darina.lopatnikova-zavinac-zsstanicnake.sk
Partnerské krajiny: Francúzsko, Poľsko, Španielsko, Taliansko
Cieľová skupina projektu: žiaci vo veku 13 - 15 rokov
Priami účastníci projektu: 60 žiakov z piatich zapojených škôl (12 žiakov z každej zapojenej školy)
Komunikačný jazyk: angličtina
Pracovné prostredie projektu: platforma eTwinning
Webová stránka projektu: http://erasmusidealschool.webnode.sk/

Ciele projektu:

- porovnať vzdelávacie systémy v partnerských krajinách, uplatňovať nadobudnuté praktické poznatky v jednotlivých školách a takto ich modernizovať

- rozvíjať kľúčové kompetencie cieľovej skupiny žiakov, potrebné pre celoživotné vzdelávanie (komunikácia v cudzom a materinskom jazyku, digitálne kompetencie, spoločenské a sociálne kompetencie, kultúrne povedomie a vyjadrovanie, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, rozvoj kritického myslenia, naučiť sa učiť)

- navrhnúť model ideálnej školy, v ktorej budú uplatnené inovácie získané pozorovaním vzdelávacích systémov jednotlivých škôl, ktorá bude zohľadňovať potreby moderných mladých Európanov

Aktivity:

Nadnárodné stretnutia členov projektového tímu:

7. - 11. november 2016: Základná škola Staničná 13 Košice, Slovensko
        - správa z košického stretnutia
        - F O T O
        - dotazník pre žiakov

25. - 29. september 2017: Szkola Podstawowa nr 77, Gdansk, Poľsko
        - správa z nadnárodného stretnutia
        - F O T O

14. - 18. máj 2018: College Ste Marie, Ribeauville, Francúzsko
        - správa z nadnárodného stretnutia
        - F O T O
        - reportáž vo francúzskom rádiu - časť 1
        - reportáž vo francúzskom rádiu - časť 2

Vzdelávacie aktivity žiakov:

11. - 19. december 2016: Inmaculado Corazon de Maria, Logrono, Španielsko
        - správa zo vzdelávacej aktivity
        - článok a video v španielskych novinách
        - F O T O

1. - 9. február 2017: Istituto Comprensivo Camera, Sala Consilina, Taliansko
        - správa zo vzdelávacej aktivity
        - F O T O
        - V I D E O 1
        - V I D E O 2

10. - 18. máj 2017: College Ste Marie, Ribeauville, Francúzsko
        - správa zo vzdelávacej aktivity
        - F O T O

4. - 12. november 2017: Základná škola Staničná 13 Košice, Slovensko
        - Prijatie u starostu MČ Juh, p.Hlinku.
        - správa zo vzdelávacej aktivity
        - F O T O

16. - 24. február 2018: Szkola Podstawowa nr 77, Gdansk, Poľsko
        - správa zo vzdelávacej aktivity
        - F O T O

Výstupy projektu:

- prezentácie žiakov o svojej škole, meste a krajine
- videá o každodennom živote v hostiteľskej krajine vytvorené žiakmi počas vzdelávacej aktivity v zahraničí
- fotoknihy z navštívených miest a akcií vytvorené žiakmi počas vzdelávacej aktivity v zahraničí
- prezentácie o hostiteľskej škole a meste vytvorené žiakmi počas vzdelávacej aktivity v zahraničí
- viacjazyčný slovník najbežnejších každodenných výrazov v materinských jazykoch žiakov zapojených krajín s prekladom do angličtiny
- Model ideálnej školy - zbierka nápadov a inovácií (získaných počas vzdelávacích aktivít žiakov v jednotlivých partnerských školách) využiteľných pri založení ideálnej modernej školy, ktorá spĺňa predstavy mladých Európanov
- motivačné video o projekte Erasmus +
- DVD so všetkými výstupmi z realizácie projektu
- inovované školské dokumenty, úpravy vo vybavení škôl
- webová stránka projektu: erasmusidealschool.webnode.sk

Voľný pracovný trh umožňuje občanom Európskej Únie usadiť sa v akejkoľvek krajine. Komunikovať v cudzom jazyku je pre ľudí, ktorí urobia také rozhodnutie, nevyhnutné. Pre uplatnenie sa na trhu práce je potrebné mať rozvinuté aj iné zručnosti. Mladí tínedžeri sú vo veku, kedy sa na svet vôkol seba pozerajú kriticky, hľadajú si v ňom svoju cestu. Avšak stále nemajú dosť zručností na to, aby si poradili s akoukoľvek situáciou. Preto sme sa rozhodli, že sa zameriame na skupinu mladých ľudí vo veku 13 - 15 rokov a umožníme im porovnať vzdelávacie systémy v niekoľkých Európskych krajinách s cieľom nájsť v nich inovácie, ktoré by mohli zaviesť vo svojich školách s cieľom premeniť ich na moderné inštitúcie, ktoré sa prispôsobujú potrebám mladých ľudí a pripravujú ich na praktický, reálny život.

Do dvojročného projektu bolo priamo zapojených šesťdesiat žiakov z piatich zapojených krajín (Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko), pomerným zastúpením (dvanásť žiakov z každej krajiny). Vzájomnou spoluprácou a pozorovaním jednotlivých školských systémov v nich vyhľadávali inovácie, ktoré sa následne snažili zaviesť vo svojich školách. Žiaci spolupracovali prostredníctvom portálu eTwinning, ale aj osobne, počas návštevy partnerskej školy, kedy sa na niekoľko dní priamo zapojili do vyučovania v nej.

Počas dvoch rokov európskej spolupráce spoznali učitelia a žiaci našej školy školské systémy vo Francúzsku, Poľsku, Španielsku a Taliansku. Zúčastňovali sa vyučovacieho procesu i rôznych aktivít pripravených partnerskou školou, spoznávali a porovnávali rôzne vzdelávacie systémy, pracovali v medzinárodných tímoch na koncepcii ideálnej školy, vytvárali videá, fotoknihy a prezentácie zo vzdelávacích aktivít v zahraničí, strávili týždeň v partnerských rodinách a voľný čas tiež trávili so svojimi hostiteľmi. To všetko prispelo k tomu, že po dvoch rokoch medzinárodnej spolupráce sa zvýšilo u žiakov povedomie o vlastnej škole, jej potrebách, zároveň im účasť v projekte umožnila spoznať iné vzdelávacie systémy v Európskej Únii. Okrem kľúčových kompetencií (komunikácia v materinskom i cudzom jazyku, digitálne a sociálne) si žiaci zdokonalili zručnosti aj oblastiach, akými sú kritické myslenie, zdravé sebavedomie, tímový duch, či prezentačné zručnosti.

Okrem zavádzania inovácií do školských systémov (úpravy v školskom poriadku, zmeny vo vybavení škôl), spolupracovali žiaci aj na návrhu ideálnej školy, ktorá bude zahŕňať osvedčené princípy jednotlivých školských systémov a napĺňať praktické potreby mladých ľudí. Návrh ideálnej školy je dostupný na webovej stránke projektu aj v printovej podobe. Môže slúžiť ako inšpirácia pre pracovníkov v oblasti školského vzdelávania.

Prezentačný seminár Erasmus+ 2017
Prezentačný seminár Erasmus+ 2018
Prezentácia o projekte
Prezentácia o ideálnej škole
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk