Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *


Akcia KA1

Vzdelávacia mobilita učiteľovŽiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13 (koordinátor projektu)
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Názov projektu: Cudzí jazyk – základ fungujúcej multikultúrnej Európy
Trvanie projektu: 1. 7. 2016 – 31. 1. 2018
Partneri projektu: CAVILAM – Vichy, Francúzsko, English Language Centre – Brighton, Spojené kráľovstvo
Koordinátor projektu: Mgr. Viktória Mikitová
Účastníci vzdelávacích mobilít: učitelia AJ, FJ, NJ, SJ, DEJ, ON

Hlavná myšlienka projektu:

V bežnom vyučovacom procese (a to nielen na hodinách CJ, ale aj na hodinách SJ, GEO, ON, ETV, DEJ) chceme podporovať myšlienku EÚ o jednotnej multikultúrnej spoločnosti a uvedomujeme si, aké dôležité je v súčasnosti ovládať min. dva cudzie jazyky, aby sme sa k ideálnemu spolužitiu rôznych kultúr a národov aspoň priblížili. Považujeme za veľmi dôležité začať s výučbou CJ už v ranom veku a do vyučovania prirodzene vnášať myšlienku multikulturalizmu a multilingvizmu. Sme totiž presvedčení, že len jazykovým porozumením medzi predstaviteľmi rôznych kultúr môže dôjsť k vzájomnej tolerancii a spokojnému spolunažívaniu.

Ciele projektu:

1. krátkodobého charakteru  absolvovať vzdelávací program v zahraničí, ktorého hlavným zameraním je výučba CJ so zreteľom na kultúru, spoločnosť a nové tendencie vo vyučovaní
 oboznámiť sa s inovatívnymi postupmi vo výučbe CJ, s moderným pedagogickým materiálom využívaným pre výučbu CJ v zahraničí
 získať nové obzory v oblasti výučby CJ a obohatiť tak pedagogické kompetencie našich zamestnancov (učiteľov CJ)
 vytvoriť nové kontakty a väzby s ostatnými účastníkmi vzdelávacích aktivít
 porovnávať systém výučby CJ u nás a v zahraničí, definovať nedostatky a pokúsiť sa o ich odstránenie zavedením nových postupov vo vyučovaní
 vytvoriť ucelený dokument získaných poznatkov a šíriť ho medzi ostatnými učiteľmi CJ na pôde školy, ale aj mimo nej
 organizovať metodické stretnutia pre učiteľov CJ z iných škôl v meste i kraji

2. dlhodobého charakteru

 zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií pedagógov, následne tak skvalitniť vyučovací proces na škole
 prakticky implementovať získané poznatky a skúsenosti do vyučovacieho procesu na našej škole
 skvalitniť proces jazykového vzdelávania na našej škole
 podporovať myšlienku multikulturalizmu a plurilingvizmu na pôde školy (medzi zamestnancami i žiakmi) i v širšom kontexte
 naďalej aktívne spolupracovať so zahraničnými partnermi
 posilniť hodnotenie našej školy v národnom povedomí i u širokej verejnosti

Aktivity:

* * * R E A L I Z O V A N É * * *

1. Vzdelávacia mobilita 1

Účastník: Mgr. Viktória Mikitová
Termín: 1. 8. – 12. 8. 2016
Prijímajúca organizácia: Cavilam, 1, avenue des Célestins – BP 72678 – 03206 VICHY Cedex - FRANCE (www.cavilam.com)
Názov vzdelávacieho programu: Enseigner le français-langue etrangère: nouvelle méthodologie de l´enseignement, travailler avec les médias pour dynamiser l´apprentissage, culture française actuelle
– realizovaný v 4 vzdelávacích moduloch:
I. Francúzska spoločnosť dnes
II. Lexika a gramatika v akcii: hry a aktivity v triede
III. Ako obohatiť ústne a písomné kompetencie žiakov prostredníctvom TV5MONDE a iných
IV. Radosť z čítania a písania vo FJ

2. Vzdelávacia mobilita 2

Účastník: Mgr. Oľga Proksová
Termín: 1. 8. – 12. 8. 2016
Prijímajúca organizácia: English Language Centre, 33 Palmeira Mansions, UKJ2 –Surrey, East and West Sussex, United Kingdom (www.elc-brigthon.co.uk)
Názov vzdelávacieho programu: English in the Primary Classroom

3. Metodický deň pre učiteľov CJ ZŠ Staničná 13, Košice

Názov: Poznatky a skúsenosti z projektu E+
Lektorky: Mgr. Oľga Proksová a Mgr. Viktória Mikitová
Termín: 12. 10. 2016
Téma: Poznatky získané počas vzdelávacích mobilít E+
Realizované: na ZŠ, Staničná 13 v Košiciach pre vyučujúcich CJ 1. a 2. stupňa

4. Metodický deň učiteľov v Košiciach

Názov: Netradičné aktivity na hodinách CJ – poznatky a skúsenosti z projektu E+
Lektorky: Mgr. Oľga Proksová a Mgr. Viktória Mikitová
Termín: 2. 2. 2017
Miesto: Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
Poslucháči: učitelia CJ 1. a 2. stupňa ZŠ v Košiciach a okolí

5. Vzdelávacia mobilita 3

Účastník: PaedDr. Eva Pillárová
Termín: apríl 2017
Prijímajúca organizácia: Cavilam, 1, avenue des Célestins – BP 72678 – 03206 VICHY Cedex - FRANCE (www.cavilam.com)
Názov vzdelávacieho programu: Enseigner le français-langue etrangère, aujourd´hui: culture, sociéte et nouvelles tendances pédagogiques

6. Vzdelávacia mobilita 4

Účastník: Mgr. Svetlana Mattová
Termín: august 2017
Prijímajúca organizácia: English Language Centre, 33 Palmeira Mansions, UKJ2 –Surrey, East and West Sussex, United Kingdom (www.elc-brigthon.co.uk)
Názov vzdelávacieho programu: Language, Methodology and Culture

7. Vzdelávacia mobilita 5

Účastník: Mgr. Zita Meltzerová
Termín: august 2017
Názov vzdelávacieho programu: Deutsche Sprache in der europaischen Gesellschaft gestern und heute

8. Metodický deň pre učiteľov CJ ZŠ Staničná 13, Košice

Názov: Poznatky a skúsenosti z projektu E+
Lektorky: Mgr. Svetlana Mattová, Mgr. Zita Meltzerová a PaedDr. Eva Pillárová
Termín: 25. 10. 2017
Téma: Poznatky získané počas vzdelávacích mobilít E+
Realizované: na ZŠ, Staničná 13 v Košiciach pre vyučujúcich CJ 1. a 2. stupňa

9. Ostatné aktivity

- tematické besedy a workshopy pre žiakov našej školy so zameraním na aktuálne dianie v EÚ (na hodinách SJ, GEO, ON, ETV, vo vyšších ročníkoch aj v CJ)
- práca s médiami, internetom, IKT a zavádzanie nových pedagogických materiálov, kníh, DVD, CD do vyučovania CJ, ktoré boli predstavené na vzdelávacích aktivitách v zahraničí a prispievajú k skvalitneniu procesu výučby CJ na našej škole (rozšírenie inventáru školskej mediatéky)
- pre žiakov online aktivity prostredníctvom portálu eTwinning, či prostredníctvom SKYPE hovorov, vďaka ktorým sú virtuálne účastní na vyučovaní (priebeh klasického vyučovania na slovenskej ZŠ) + prezentácia školského systému na Slovensku, tematické online stretnutia (prezentácie na témy z oblasti kultúry: bežný deň žiakov, zvyky a tradície, sviatky a pod.)

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk