Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

eTwinning

Program eTwinning je spoločenstvo škôl z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Podporuje využívanie moderných informačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl a ich vzájomnú spoluprácu. Všetko sa odohráva v bezpečnom virtuálnom prostredí TwinSpace.

Aktuálne projekty v školskom roku 2017 / 2018

Kresba na chodník pre naše mamky


V tomto školskom roku sme sa zúčastnili eTwinning projektu, ktorý bol venovaný Medzinárodnému dňu matiek. Naša škola sa zapojila s deťmi 1.b triedy(tr.uč. Mgr. Milan Švider). Organizátorom projektu je škôlka "Lakštingalėlė" v Jonave, Litva. Do projektu sa zapojilo ďalších 18 základných a materských škôl z Litvy, Poľska, Rumunska, Talianska, Španielska, Turecka, Ukrajiny a Českej republiky.

Cieľ projektu
- rozvíjať detskú tvorivosť a sebavyjadrenie
- spolupracovať prostredníctvom netradičných vzdelávacích metód
- vyjadriť úctu a lásku mamkám

Našou úlohou bolo kresliť na chodník, alebo inú dlhú plochu vhodnú na kreslenie(maľovanie). Dĺžka tejto kresby bola rovnako dôležitá, ako jej estetická stránka. Taktiež sme sa naučili spievať anglickú pesničku a vyrobili krásne papierové kytice, ktoré sme venovali mamkám. Zhotovené fotografie a video sme poslali na eTwinning portál, kde porota zhodnotí práce a samotný priebeh akcie.

Mgr. Eva SlávikováProjekty v školskom roku 2016 / 2017

COOL SCHOOLS

Certifikát

Zapojená trieda: 8.A

Koordinátor: Mgr. D.Lopatníková

Ciele projektu:
- oboznámiť sa so životným štýlom teenagerov v krajinách podunajského regiónu
- nájsť podobnosti, ale aj odlišnosti medzi teenagermi v jednotlivých krajinách
- rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku, tímovú spoluprácu, zlepšiť IKT zručnosti žiakov, kultúrne povedomie a prezentačné zručnosti

Trvanie projektu:
November 2016 - Apríl 2017

Naše partnerské krajiny: Chorvátsko, Rakúsko a Slovinsko

Témy projektu:
o cestovanie
o jedlo
o plány mladých do budúcnosti
o hudba
o šport
o záľuby
o školský systém

Pracovný postup:
o žiaci predstavia svoj pracovný tím, svoju školu a mesto v krátkom videu
o vzájomné spoznávanie sa a výmena informácií prostredníctvom pracovnej plochy na portáli eTwinning
o vytváranie padletov s vianočnými pozdravmi
o práca v tímoch a spracovanie jednotlivých tém projektu z pohľadu teenagerov, prezentácia výstupov na webovej stránke projektu
o vytvorenie online kvízu a overenie nadobudnutých poznatkov
o online súťaž o najlepšie video, prezentáciu, recept

Očakávané výsledky: videá, prezentácie, e-katalógy, webstránka projektu, padlety, skúsenosti z medzinárodnej spolupráce, nadobudnuté poznatky a zručnosti (jazykové, kultúrne, počítačové)

Prostredníctvom chatu v pracovnom prostredí Twinspace so žiakmi z partnerských škôl sme počas realizácie projektu získavali informácie o živote teenagerov v jednotlivých krajinách.

Chatujeme


Získané informácie o našich rovesníkoch z partnerských škôl, ale aj o našich spolužiakoch sme spracovali na hodinách anglického jazyka.

Hodiny AJ

S výsledkami prieskumu sme oboznámili svojich spolužiakov v závere realizácie projektu. Každá skupina predstavila vo forme prezentácie informácie na jednu z tém projektu. Dozvedeli sme sa čo majú teenageri v partnerských školách spoločné s našimi a v čom sa naopak odlišujeme.

Záverečné prezentácie


Výsledky našej spolupráce si môžete prezrieť na webstránke nášho projektu: https://coolschoolssite.wordpress.com/

eRUNNING, eSWIMMING, eTWINNING

Zapojená trieda: 8.A (13 žiakov)

Koordinátor: Mgr. D.Lopatníková

Ciele projektu:
- viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, s dôrazom na šport
- oboznámiť zahraničných partnerov o národných športovcoch a ich úspechoch
- podeliť sa o skúsenosti z aktívnej účasti na rôznych športových podujatiach
- po dlhodobej vytrvalostnej príprave sa zúčastniť behu na 6 km v rámci 3-Brückenlauf in Linz 29 Apríla 2017

Trvanie projektu:
November 2016 - Apríl 2017

Naše partnerské krajiny: Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Ukrajina

Pracovný postup:
o žiaci predstavia svoj pracovný tím, svoju školu a mesto v krátkom videu
o žiaci opíšu svoje vyučovacie hodiny telesnej výchovy
o žiaci predstavia známych slovenských športovcov, ich najväčšie úspechy
o žiaci predstavia známe športové udalosti v ich krajine
o žiaci a učitelia sa budú pripravovať na súťaž v 6 km behu, ktorá sa bude konať v Linzi, Rakúsko v apríli 2017

Očakávané výsledky: zlepšenie postoja k športu, zdravému životnému štýlu, zvýšenie sebadôvery, zlepšenie jazykových zručností, upevnenie vzťahov medzi spolužiakmi

Záverečný výstup: beh na 6 km: 3 - Brückenlauf in Linz 29 Apríla 2017 - článokFriends across Europe

Zapojená trieda: 4.C

Koordinátor: Mgr. E.Sláviková

Ciele projektu:
- rozvíjať jazykové zručnosti, spoznávať rôzne krajiny a ich kultúry

Trvanie projektu:
Október 2016 - December 2016

Naše partnerské krajiny: Rakúsko, Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko a Turecko.

Pracovný postup:
o žiaci napíšu listy so základnými informáciami o sebe - meno, vek, rodina, obľúbené koníčky, zvieratá, šport atď. Tieto listy uloží učiteľ formou prezentácie na portál eTwinning
o žiaci pripravia zoznam zaujímavých pamätihodností a udalostí v našom meste a spoločne navrhnú sprievodcu mestom, ktorý bude taktiež formou Ppt odoslaný partnerským školám. Žiaci sa naučia veľa nových informácií o mestách svojich nových priateľov
o každá škola si pripraví kvíz o svojom meste, ktorý si vymení s ostatnými školami. Takto všetci zistíme, koľko sme sa naučili o naších mestách
o žiaci si navzájom vymenia Vianočné listy alebo pohľadnice
o s našimi priateľmi sa rozlúčime krátkym rozhovorom cez Skype

Očakávané výsledky: Žiaci budú schopní lepšie opísať seba a svojich priateľov v anglickom jazyku. Naučia sa nové a zaujímavé informácie o niektorých mestách v Európe. Cez písanie, počúvanie a čítanie v anglickom jazyku budú viac prístupní a otvorení iným národom a kultúram a hlavne učeniu sa cudzieho jazyka.Školský rok 2015 / 2016

2014 / 2015
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk