Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Národný projekt

„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

DIGIŠKOLAO projekte:

Dňa 19.11.2013 nadobudla účinnosť zmluva, ktorou bol schválený národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS.
Rýchlosť, akou sa moderné technológie dostanú k svojim užívateľom, bude priamo úmerná aktivite samotných škôl a miere ich záujmu o zatraktívnenie a zefektívnenie vlastných edukačných procesov.

Najvýznamnejšie prínosy projektu sú:

- akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl
- aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií
- rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie
- implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR
- prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu
- vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy
Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Trvanie realizácie projektu:

Trvanie projektu je od 22.11.2013 do 30.9.2015.

Realizácia:

Projekt: Osobnosť nášho regiónu
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk