Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *





Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13, Košice



Realizátor projektu: Základná škola Staničná 13

Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová

Názov projektu
Podpore inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13, Košice

Kód projektu
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Operačný program
312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os
312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ
31210011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Oblasť intervencie
115 – Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému s predškolským vzdelávaním vrátane (formálnych, neformálnych a informálnych) spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy






Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk