Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Sl��vnostn�� ukon��enie ��kolsk��ho roka
30.06.2020


Posledné školské zvonenie nás doviezlo do stanice s názvom „Koniec školského roka 2019/2020“,ktorý dlho ostane v našich spomienkach. Koronavírus nás už v marci prinútil vystúpiť z rozbehnutého školského vlaku a zatvoril nás do domáceho prostredia. Aj napriek tomu sme sa situácii postavili čelom a dokázali sme pokračovať vo vzdelávaní formou online vyučovania. Žiaci, rodičia či pedagogickí zamestnanci mnoho pochopili, mnohému sa naučili. Začali sme si viac vážiť maličkosti, prácu pedagógov, spoluprácu, ochotu pomôcť a sociálny kontakt. Vzájomná tolerancia, láskavosť a zodpovednosť nabrali na váhe.

V júni sa opäť otvorili brány školy a dojatie zo stretnutia na seba nedalo dlho čakať. Síce krátko, ale o to intenzívnejšie sme vnímali vzájomný kontakt a možnosť zúčastňovať sa na vyučovacom procese v školskom prostredí.

Nadišiel však posledný júnový deň- oficiálne ukončenie školského roka. Slávnostný program na školskom dvore otvorila pani zástupkyňa 1. stupňa Mgr. Lívia Slovinská, ktorá pozdravila všetkých zúčastnených a srdečne privítala medzi nami vzácnych hostí. Svojou prítomnosťou nás poctili Ing. Radoslav Levčík, predseda Rady rodičov a člen Rady školy, Ing. Lívia Knapová, podpredsedníčka Rady rodičov a členka Rady školy, PhDr. Viliam Knap, PhD. , člen Rady školy a poslanec mestského zastupiteľstva, Ing. Ján Godina, podpredseda Rady rodičov a člen Rady školy, Ing. Radovan Sušila, podpredseda Rady rodičov a člen Rady školy, JUDr. Alexandra Gareibeh, členka Rady školy.

Pani riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová vo svojom slávnostnom prejave zhodnotila celý školský rok, prácu žiakov, výchovno-vzdelávacie výsledky, projekty a exkurzie, do ktorých sme sa zapojili, umiestnenia v okresných, krajských a celoslovenských kolách, vyzdvihla prácu a zanietenosť pedagógov, s ktorými sú spojené tieto úspechy vytvárajúce dobré meno školy.

Po krátkom kultúrnom program sa slova ujala pani zástupkyňa 2. stupňa Mgr. Beáta Kirešová, ktorá zhrnula úspechy žiakov v súťažiach. Nasledovalo oceňovanie najlepších žiakov. Z rúk pani riaditeľky si prevzali knižné odmeny tí, ktorí robia dobré meno v predmetových olympiádach, recitačných, speváckych, športových a jazykových súťažiach.

Záver už patril deviatakom, ktorí po rokoch strávených v našej škole ju opúšťajú a nadobudnuté vedomosti budú rozvíjať v ďalšom štúdiu na strednej škole. Prajeme im veľa úspechov a nadšenia!

Pekné prázdniny a dovidenia v septembri!

Mgr. Z. SmoradováViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk