Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Projekty Výchovného poradenstva
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí.


Národným projektom chce VÚDPaP prispieť k riešeniu kritickej situácie v našich školách, kde sa zvyšuje podiel problémových žiakov, zhoršuje sa disciplinovanosť žiakov, zvyšuje sa podiel žiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita žiakov.
Osobitná pozornosť sa venuje v projekte príprave žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami pre trh práce.

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.


Národný projekt sa sústreďuje na vysoko aktuálne potreby trhu práce a snaží sa pripraviť kvalitných odborníkov a pracovné sily, ktoré trh vyžaduje, aby žiak našiel svoje uplatnenie.
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk