Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Prezenta��n�� semin��r Erasmus13.06.2018


V rokoch 2016 - 2018 realizovala ZŠ Staničná 13 v spolupráci so školami vo Francúzsku, Poľsku, Španielsku a Taliansku projekt Erasmus+ pod názvom "Invent an ideal school through a European Experience", ktorého cieľom bolo modernizovať školy vzájomným porovnávaním vzdelávacích systémov a zavádzať v nich inovácie. Zároveň viesť žiakov k vzájomnému porozumeniu a medzinárodnej spolupráci, ktorej výsledkom je model ideálnej školy, odrážajúci súčasné potreby mladých Európanov.

Každá z partnerských škôl bola raz počas dvojročného obdobia hostiteľskou inštitúciou. Jej návšteva bola príležitosťou oboznámiť sa s jej školským systémom a byť inšpiráciou k modernizácii ostatných škôl. Počas vzdelávacej aktivity v partnerskej škole formovali žiaci svoje predstavy o ideálnej škole, učitelia aj žiaci sa zúčastňovali vyučovacieho procesu a vytvárali mediálne produkty o svojom pobyte - spomienkové videá a fotoknihy. Každú školu navštívili dvaja učitelia a traja žiaci z miestneho projektového tímu Erasmus+.

Žiaci aj učitelia zapojení do realizácie projektových aktivít prezentovali svoje skúsenosti a zážitky z dvojročnej medzinárodnej spolupráce učiteľom košických škôl, aj učiteľom zo Základnej školy Staničná 13 na prezentačnom seminári Erasmus + , ktorý sa konal 13. júna 2018 v jej priestoroch.

Zástupcovia žiakov na ňom predstavili model ideálnej školy (výsledok dvojročnej spolupráce), do ktorého implementovali osvedčené princípy jednotlivých školských systémov. Škola odráža praktické potreby mladých Európanov., ktorí chcú, aby v nej bol dôraz kladený na výučbu cudzích jazykov, a na veci potrebné pre život. Do vyučovania navrhujú zahrnúť viac projektovej práce a prepojenia teórie s praxou. Ocenili by nej priestor pre tvorivosť, individualitu a možnosť zapojiť sa do chodu školy. Návrh ideálnej školy je dostupný na webovej stránke projektu erasmusidealschool.webnode.sk. Môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatných učiteľov, riaditeľov škôl, či odborníkov pôsobiacich v oblasti školského vzdelávania. každý účastník seminára obdržal zbierku návrhov organizácie ideálnej školy v printovej podobe.

V diskusii odpovedali žiaci na množstvo otázok o práci na projekte, vyučovacom procese v partnerských školách, voľnočasových aktivitách, ale aj o živote v rodinách počas zahraničnej vzdelávacej aktivity.

Po dvoch rokoch, ktoré ubehli ako voda vysoko hodnotíme dopad projektu na našu školu, ale aj jeho prínos pre samotných žiakov. Ich účasť v projekte u nich zvýšila povedomie o vlastnej škole i jej potrebách. Medzinárodná spolupráca im umožnila zdokonaliť si komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch, zlepšiť sociálne a digitálne kompetencie i zvýšiť kultúrne povedomie. Realizáciou jednotlivých projektových aktivít sa u žiakov vo veľkej miere rozvinulo ich kritické myslenie, zdravé sebavedomie, ale aj tímový duch, či prezentačné zručnosti.

Mgr. D.Lopatníková, koordinátorka projektuViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk